Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtımı ve Su Geri Kazanımı Amacıyla Anaerobik/Aerobik Membran Biyoreaktör ve Nanofiltrasyon Prosesi Geliştirilmesi


Ülkemizde atıksuların geri kazanımı ve tekrar kullanılabilmesi amacıyla MBR’ler ve membran prosesler her geçen gün daha çok kullanılmaktadır. Fakat ülkemiz membran teknolojileri ve uygulamaları konusunda dışa bağımlı olup, maalesef MBR tasarım ve işletimi konusunda ülkemizde yeterli tecrübe birikimi mevcut değildir. Yeditepe Arıtma, bu proje ile anaerobik/aerobik MBR ve nanofiltrasyon prosesi bir tekstil endüstrisine kurularak, sistem performansının detaylı olarak araştırılmasını hedeflemektedir.

Böylelikle geliştirilen prosesin ticarileşmesi, ülkemizde konu ile bilgi birikiminin artması, firmamızın pazar payını yalnızca ulusal değil aynı zamanda uluslararası düzeyde artırarak, yerli ve yabancı firmalarla rekabet gücünün artması projenin en önemli hedefidir.

Yukarıda belirtilen hedef ve amaçları doğrultusunda, projenin sağlayacağı çıktılar;

  1. Organik madde ve renk giderebilen anaerobik/aerobik MBR sistemlerinin tasarımının yapılması,
  2. Anaerobik/aerobik MBR sisteminin kurularak işletmeye alınması ve başarılı bir şekilde işletilmesi için gerekli tasarım ve işletme koşullarının belirlenmesi,
  3. Her iki sistemin (MBR ve nanofiltrasyon prosesinin) performans, yatırım maliyeti ve işletme maliyetlerinin, avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesi,
  4. Tekstil endüstrisi atıksularının gerek geri kazanım uygulanmadan (sadece MBR ile) ve gerekse geri kazanıma uygun (MBR+membran prosesi) şekilde arıtımı için prosesin geliştirilmesi, tecrübe kazanılması ve ticarileşmeye hazır hale getirilmesi,
  5. Her iki prosesin de tasarım, kurulum ve işletimi için bilgi ve tecrübe birikiminin sağlanması ve firmamıza gelen taleplerin karşılanabilmesi,
  6. Firmamızın MBR ve membran prosesler konusunda pazar payının ve rekabet gücünün artması,
  7. Firmamız tarafından su geri kazanımı sağlayabilen örnek tesislerin kurulması ve bu yolla firmamızın bir model arıtma firması yolunda ilerlemesi ve ar-ge kültür ve tecrübesinin artması,

olarak sıralanabilir.