AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

boşluk

Hayati ihtiyacımız olan su, toplumsal faaliyetlerimizi yürütebilmemiz açısından kritik bir öneme sahiptir. Dünyamızın %70’ini kaplayan suyun %2,5’i tatlı sudur ve bu tatlı suyun ancak % 1’inden azı kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. İklim değişikliği, artan şehirleşme ve nüfus artışı nedeniyle temiz su kaynaklarının azalması ve tükenmesi son yıllarda uluslararası alanda üzerinde giderek daha fazla düşünülen ve tartışılan bir konu haline gelmiştir. Küresel su tüketiminin 20. yüzyılda beş katına çıkması ve bu tüketimin 2025 yılına kadar %30 oranında artmasının beklenmesi de konunun önemini ortaya koymaktadır.

Dünyadaki ekonomik ve sosyal gelişimin büyük oranda Ar-Ge ve yenilik eksenli gerçekleştiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu gelişimin bir ayağı da kuşkusuz toplumsal sorunların çözülmesinde Ar-Ge’nin rolüdür. Bu bağlamda su altyapılarında ve yönetiminde dünyada kayda değer değişiklikler olmakta, yenilikçi politikalar geliştirilmektedir. Ülkelerin Ar-Ge gündemlerinde su konusunda hem küresel hem de bölgesel sorunların çözümlerine dayalı bir yaklaşım izlenmektedir. BM’nin Binyıl Kalkınma Planı ve OECD’nin Yeşil Büyüme Stratejisi suyun sürdürülebilir yönetimi üzerinde durmaktadır.

Su kaynaklarının etkin kullanılması ve korunması, su tasarrufunun sağlanması, su kalitesinin artırılması, tarımda sulama yöntemlerinin iyileştirilmesi, atık suyun geri kazanılıp tarımda ve endüstride kullanılması ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Sorunlara çözüm yollarının üretilmesinde Ar-Ge ve yenilik, stratejik bir rol oynayacaktır ve bu ihtiyaca yönelik araçların oluşturulmasını sağlayacaktır.

Bu kapsamda Arge ve İş Geliştirme birimimiz; Şirketin çalışma alanı doğrultusunda, Ulusal ve Uluslararası destekler ve bilim ve teknolojiyi kullanarak yeni ürünler, prosesler ve hizmetler geliştirip en yüksek kazancı sağlayacak stratejik odak konularını belirler.